DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM) HİBE DESTEKLERİ

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM) HİBE DESTEKLERİ

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri
Destekleri
 

Kimler Yararlanabilir

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği
Kuruluşları

Destek Süresi ve Sayısı

4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim

Başvuru Süresi

6 ay

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet
gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki
şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek
ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin,
Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği
Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de
desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin
pazarlanması gerekir.


 1. I.                   
  Sınai ve
  ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt
  dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları
  tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin
  mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına
  kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60
  oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak
gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin
internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış
firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik
ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Yurt dışında
gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her
bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı
ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle
ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama
giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar
desteklenir.

 

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt
dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en
fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik
olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen
milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan ve 12 Düzey II
bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca
gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.

Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi

Desteğin Amacı

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren
şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin
giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım
şirketleri

Sağlanan Destekler

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket
çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı
uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi
başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama
(oda+kahvaltı) giderleri.

Destek Tutarı:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt
dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar
desteklenir.

Ülke Sayısı ve Süresi

Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet
pazar araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak
kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre yol hariç en az 2 (iki), en
fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre; en az
2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.

 

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Destek Amacı

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası
fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin
tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara
iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara
bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır.

 

Başvuru Şekli

Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihinden en geç üç ay içerisinde;
yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından
Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine,
bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından
katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine intikal ettirilir. Katılımcının bireysel olarak katılım
sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki
uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek
müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili
organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand
metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

Sağlanan Destek

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen
katılım bedelinin % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım
bedelinin % 75’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel
nitelikteki uluslar arası fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi
durumunda;  katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand
ve/ veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarını yüzde %50si

Pazara Giriş Desteği

Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği

 

Desteğin Amacı

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının
oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan
sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar
dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve
hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler , İşbirliği
Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi
Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve
kooperatifleri,) ile Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden
Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe
tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren
şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik faaliyet
gösteren İşbirliği Kuruluşları bu destekten faydalanabilirler.

 

Sağlanan Destekler

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket
veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket
alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil)
ilişkin giderleri. 

Destek Tutarı

Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla
200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Başvuru Süresi

Rapor ve danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği
Kuruluşlarının Bakanlığın ön onayını müteakip belirtilen ön onay sonrası destek
başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay
içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü/
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) ibraz etmeleri
gerekmektedir.

Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Desteğin Amacı

Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye’de
yerleşik yüksek

öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren
kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe
faaliyet gösteren şirketler) yurt dışında tanıtımı faaliyetlerin
desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

2011/1 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca döviz kazandırıcı hizmet veya
faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim
kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film
sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren
şirketler) destekten faydalanabilirler.

Sağlanan Destekler

Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda
belirtilen giderler desteklenir:

a) Ulaşım: Tanıtım
faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan
ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya
yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Tanıtım yapılan
süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla
konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c) Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri.

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin
kiralamagiderleri.

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.

5. Fuar ve sergi katılımı giderleri.

6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

Destek Tutarı

Yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım,
konaklama ve tanıtım giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD
Dolarına kadar desteklenir. 

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği 

Desteğin Amacı

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik
giderlerinin karşılanmasıdır.

Destek Tutarı

E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en
fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek Süresi

Destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi
başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.